Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 06 - TB-UBND Thông Báo Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Định Hóa 14/01/2022 Phan Thanh Nam
2 07 /KH-UBND Kế Hoạch triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên năm 2021 12/01/2022 Lê Quang Tiến
3 06-KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Đồng Thịnh năm 2022 10/01/2022 Phan Thanh Nam
4 số 07-QĐ-UBND Quyết Định phân công Công chức theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn,, thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của UBND xã Đồng Năm 2022 07/01/2022 Phan Thanh Nam
5 Số 02-KH-UBND Kế Hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã Đồng Thịnh năm 2022 07/01/2022 Phan Thanh Nam
6 Số 01-KH-UBND Kế Hoạch cải cách Hành chính xã Đồng Thịnh năm 2022 07/01/2022 Phan Thanh Nam
7 08-QĐ-UBND Quyết Định về vệc phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa xã Đồng Thịnh năm 2022 07/01/2022 Phan Thanh Nam
8 03-KH-UBND Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên điaị bàn xã Đồng Thịnh năm 2022 07/01/2022 Phan Thanh Nam
9 05-TB-UBND Thông Báo niêm yết công khai danh sách Cán bộ, Công chức làm việc tại bộ phận một cửa 05/01/2022 Phan Thanh Nam
10 04-TB-UBND Thông Báo về việc niêm yết công khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 05/01/2022 Phan Thanh Nam
11 03-TB-UBND Thông Báo lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã 05/01/2022 Phan Thanh Nam