Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

14-01-2022 16:07

https://cms.thainguyen.vn/documents/268482/7201863/Ni%C3%AAm+y%E1%BA%BFt+c%C3%B4ng+khai+t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+to%C3%A1n+ng%C3%A2n+s%C3%A1ch+n%C4%83m+2021.pdf/bc0be8b2-729c-4712-9e86-cd4bbc12fda0
Vũ Đình Chung

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5364

Tổng truy cập: 433509