Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phân tích, đánh giá Chỉ số Par Index, Chỉ số SIPAS năm 2019

23-07-2020 18:42

Ngày 23/7, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2020; phân tích, đánh giá chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 (SIPAS) và triển khai Kế hoach cải thiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2020. Tại điểm cầu UBND tỉnh, có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đơn vị liên quan. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đánh giá, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai toàn diện trên 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tương đối cao; công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành được công bố kịp thời. Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC ngày càng được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đấy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp tục triển khai áp dụng đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC đối với các cấp đã cho thấy tính toàn diện và hiệu quả trong thực hiện CCHC, nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, trách nhiệm của các ngành, các cấp được phân định rõ ràng. Việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử đạt tỷ lệ cao; nhiều cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục được thực hiện tốt việc áp dụng CNTT trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ TTHC… Chỉ số năm 2019 tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả nhất định: Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/63 tỉnh, thành (tăng 4 bậc so với năm 2018), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành (tăng 6 bậc so với năm 2018).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức như: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC chưa cao; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai các nội dung CCHC; việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; thực hiện chưa đầy đủ các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn; ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo; tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế; việc thực hiện các TTHC liên thông còn ít; việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong CCHC chưa thực sự trở thành phong trào; một số phòng, tổ chức hành chính thuộc các cơ quan, địa phương có cơ cấu cán bộ, công chức không hợp lý; việc đánh giá định kỳ trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO chưa được thực hiện thường xuyên.

Tại Hội nghị đã có 10 ý kiến tham luận, trao đổi và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số nội dung: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh; thường xuyên đôn đốc các đơn vị, sở ngành khắc phục những tồn tại theo kết luận của thanh tra, kiểm toán; tăng cường triển khai hướng dẫn người dân trong việc hoàn thiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp; làm tốt công tác vận động nhân dân trong thu hút đầu tư; thực hiện việc ứng dụng CNTT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công ích mức độ 3, mức độ 4…   

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong công tác CCHC thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương: Xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; căn cứ kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số CCHC (Par Index), các sở, ngành, địa phương phát huy các nội dung, tiêu chí đang thực hiện tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị, địa phương, kịp thời có giải pháp khắc phục những nội dung, tiêu chí thấp điểm; siết chặt kỷ cương hành chính; chấn chỉnh thái độ của cán bộ trong việc thực thi công vụ; xử lý, khắc phục tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn; ứng dụng CNTT trong điều hành để minh bạch, công khai quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhất là TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nghiêm việc đưa lĩnh vực, TTHC của ngành dọc ra thực hiện tại bộ phận 1 cửa cấp huyện; tập trung giải quyết đúng pháp luật các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân theo quy định; tăng cường tuyên truyền về các dịch vụ công để hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4;  kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân trong quá trình giải quyết các TTHC. Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và con người để sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động trong quý III năm 2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5315

Tổng truy cập: 433548